ธรรมะ และปรัชญา
 
   
จริงหรือ? ที่ความสุขหายไป...จากใจเรา ….. อ่าน  
   
คนเหนือดวง (เสียง) .....  ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3  
   
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน" ..... อ่าน  
   
วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) แปลว่า คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร หมายความว่า ความมานะบากบั่น ความเพียรพยายาม จะช่วยให้คนเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตไปได้ ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยคุณธรรม คือ ความเพียร จึงจะสามารถทำงานให้ประสบผลสำเร็จลงได้ เช่น ความเพียรในการศึกษาหาความรู้ อยากเล่นกีฬาเก่งๆ ก็ต้องหมั่นฝึกซ้อม อยากหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมีความเพียรในการฝึกอบรมตนเอง  
   
อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน กับ เมตตา ความปรารถนาให้เขามีความสุข ..... ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้น เป็นพุทธพจน์ที่มุ่งให้มนุษย์มีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ ดังเช่นพระพุทธองค์ที่ทรงเป้นมนุษย์ธรรมดา แต่ยังสามารถพัฒนาตนจนพ้นทุกข์ ล่วงรู้ธรรมมากมาย และเพราะพระเมตตา จึงทรงนำพาผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ตามไปด้วย 
มนุษย์จึงควรพึ่งการกระทำของตนเองเป็นอันดับแรก ไม่ใช่คอยพึ่งพาอำนาจภายนอกที่มองไม่เห็น และไม่รู้ว่ามีอยู่จริง ให้มาคอยช่วยเหลือ เช่นการสวดอ้อนวอนต่างๆ 
เมื่อพึ่งตนเองได้ เราจะรู้สึกเป็นอิสระ มีความสุข จึงอยากเผื่อแผ่ความสุขให้คนอื่นบ้าง 
เพราะบางครั้งสถานการณ์ของคนบางคนก็มีข้อจำกัด อาจไม่พบการสนับสนุน หรือได้รับการส่งเสริมอย่างที่เราได้รับ หากเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำ 
โดยการให้ความช่วยเหลือ ควรเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่ช่วยโดยที่ผู้อื่นเป็นเพียงผู้คอยรับโดยไม่ต้องช่วยตัวเองแต่อย่างใด 
การช่วยเหลือ จึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง